Projekty unijne

 

Przedsiębiorstwo "ANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowało projekt pt. "Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 35,88 kW przez firmę ANNA Sp.z o.o. w celu wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w Olsztynie", który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w przedsiębiorstwie Anna Sp. z o.o.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 35,88 kW w 2017 roku w miejscowości Olsztyn.
2. Wyprodukowanie 32,903 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2018 roku;
3. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 roku o 11,44 ton/rok

Planowane efekty:
- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 32,903 MWh/rok.
- Szacowany spadek emisji CO2 o 11,44 ton/rok

Wartość projektu - 263 835.00 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 181 900.00 zł
 

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo "ANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowało projekt pt. "Poprawa efektywności energetycznej procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie "ANNA" Sp. z o.o. w Olsztynie", który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.2: Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie zwiększenie efektywności energetycznej procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie ?ANNA" Sp. z o.o.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Wymiana urządzenia do cięcia sali na nowe o lepszych parametrach technicznych w 2018 r.
2. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną procesu cięcia stali o 19,62 MWh/rok w 2019 roku
3. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2019 roku o 6,823 ton/rok.

Planowane efekty:
- Redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną przy procesie cięcia stali o 19,62 MWh/rok
- Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 6,823 ton/rok

Wartość projektu - 1 027 992.82 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 652 798.72 zł
 

 

 
 
 

Przedsiębiorstwo "ANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowało projekt pt. Odbudowa i kontynuacja tradycji produkcyjnych prefabrykacji zbrojenia na terenie Warmii przez przedsiębiorstwo "ANNA" Sp. z o.o. w Olsztynie", który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00
Numer Priorytetu Inwestycyjnego: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
Numer i nazwa Działania: RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy
Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.01.05.02 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Wartość ogółem: 3 626 778 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 948 600 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 058 122.80 zł

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności w firmie ANNA Sp. z o.o. poprzez odbudowę i kontynuację tradycji produkcyjnych prefabrykatów zbrojeń budowlanych przed 1989 r. w nowoczesnej i innowacyjne formie.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Wybudowanie częściowo zadaszonej i utwardzonej posadzką nawy suwnicowej wraz z zakupem i instalacją 3 nowoczesnych, innowacyjnych suwnic w 2020r.
2. Wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w 2020r.
3. Rozpoczęcie na skalę przemysłową produkcji gotowych, przestrzennych, zgrzewanych i spawanych prefabrykatów zbrojeń budowlanych w 2020r.;

Wartość projektu ogółem - 3 626 778 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 2 058 122.80 zł
 

 

 


O firmie ׀ Projekty unijne ׀ Produkcja zbrojeń ׀Pale fundamentowe ׀ Montaż zbrojeń ׀ Kontakt